సెర్కా దెల ఫైన్

కుఇసిఎర కమేంతర్ క్యూ రేగ్రేసో ఎల కార్తెల్ దే అవిసో పొర్కుఎ సే ఫుఎ తోదో అ ల మిఎర్డ.
ఎల మహాభారత దే అర్కెరెత్ పిదిఒ అ సు హరేన్ దే ముజేర్సితాస్ క్యూ ఫయూర కుఇదదొసొ అల ప్రేపరర్లె ల మమదేరా కాం ఎల కేప్ దే మొక క్యూ అ ఎల తనతో లే గుస్త.
మిఎంత్రాస్ తనతో సుల్తాన్స్ దే తోదో ఎల ముందో ఇస్లమిచో ఎంవిఅవన్ సుస రేగాలోస్ కాం మొతివో దెల ಕಮ್ಪ್ಲೆಅನೋಸ್ 2º దెల మహాభారత. ఎంటర్ లోస్ రేగాలోస్ హుబో ఉనో క్యూ లే ల్లమో ల ಅತೆನ್ಸಿಒನ್, సే త్రతబ దే ఉం గ్రం కఫ్రే ల్లెనో దే లాస్ రెలికుఇఅస్ దే ఒచ్సిదేంటే, రోబదాస్ పోర లోస్ త్రఫికాన్తెస్ దే లాస్ రుతాస్ దే ల సెడ, వై ఉన దే ఎస్ రెలికుఇఅస్ ఏరా ఎల ప్రేసిఅదో ఎల ఫమోసో సలోన్ దే అంబర్. ఇన్మెదిఅతమెన్తె ఎల మహాభారత మందో అ క్యూ సే రేకన్స్త్రుఎర ఎల సలోన్, అసి వివిఒ ఫెలిజ్ ఎన్సుర్రదో ఎల ఉం సుఅర్తో దే అంబర్. ಉನ ದೇ ಲಾಸ್ ಮಸ್ಕಾತಸ್ ಡೆಲ್ ಮಹಬರತ.

2 comentarios:

Diego dijo...

Ya ya ya se desvirtuo todo todito!!!

Anónimo dijo...

que mierda es toda esta chinada